Sklep Chrum.com - Sklep Chrum.Com - fajne koszulki

CHRUM.REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKRÓT

Na ninejszej stronie internetowej funkcjonuje sklep Chrum.Com, prowadzący sprzedaż online Chrum.Produktów oraz ich wysyłkę/dostawę. Opłaty za złożone zamówienie można dokonać kartą płatniczą (kredytową), przelewem internetowym (płatności internetowe obsługuje firma PayU SA) lub poprzez platformę PayPal. Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu sklepu internetowego Chrum.Com, a także Polityki Prywatności.

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy Chrum.Com (zwany dalej "Sklepem" ) jest prowadzony przez:

CHRUM.COMPANY s.c.
ul. Bokserska 17, 02-690 Warszawa
NIP 951 20 33 697, REGON 017453866
Konto bankowe: Bank Millennium 70 1160 2202 0000 0001 2179 2065

dalej nazywanej "Sprzedającym".
1.2 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".
1.3 Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
1.4 Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach funkcjonowania sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: halo@chrum.com
1.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
2.3 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

2.4 Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych (PayU i PayPal).
2.5 W przypadku niemożności opłacenia złożonego zamówienia poprzez wymienione w punkcie 2.4 metody płatności Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

CHRUM.COMPANY s.c., ul. Bokserska 17, 02-690 Warszawa
Numer konta: 70 1160 2202 0000 0001 2179 2065 (Bank Millennium)

w tytule przelewu podając numer zamówienia.
2.6 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 10 (dziesięć) dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.7 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura VAT) jest wysyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Klienta adres dostawy.
2.8 W przypadku wyboru przez Klienta jako formy dostawy Odbioru Osobistego, dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez jego osobiste odebranie przez Klienta w czasie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego w wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
2.9 Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (CHRUM.COMPANY s.c., ul. Bokserska 17, 02-690 Warszawa).
2.10 W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

3. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONEGO TOWARU


REKLAMACJE

3.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
3.2 W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z zwypełnionym Formularzem Reklamacji (dostępnym pod adresem www.chrum.com/reklamacja.pdf) na adres Sprzedającego (CHRUM.COMPANY s.c., ul. Bokserska 17, 02-690 Warszawa), z dopiskiem: "Reklamacja".
3.3a W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.3b W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Spzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowy produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY

3.4 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
3.5 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.4 niniejszego Regulaminu (Klient może posłużyć się Formularzem Zwrotu dostępnym pod adresem: www.chrum.com/zwrot.pdf). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem (Formularzem) i dowodem zakupu (faktura VAT) na adres Sprzedającego (CHRUM.COMPANY s.c., ul. Bokserska 17, 02-690 Warszawa) z dopiskiem "Zwrot".
3.6 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
3.7 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
3.8 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).
3.9 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

WYMIANY

3.10 Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, na adres Sprzedającego (CHRUM.COMPANY s.c., Bokserska 17, 02-690 Warszawa), z dopiskiem: "Wymiana". Do produktu odesłanego na wymiane Klient winien załączyć Formularz Wymiany, dostępny pod adresem www.chrum.com/wymiana.pdf

4. INFORMACJE KOŃCOWE

4.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
4.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4.3 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4.4 O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
4.5 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://chrum.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.
4.6 Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 25 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Google Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
4.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Chrum.Com, prowadzony pod www.chrum.com/ (dalej zwaną Witryną) przez Chrum.Company s.c. z siedzibą w Warszawie, 02-690, Bokserska 17 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki s wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki s wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików s sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: halo@chrum.com, numeru telefonu 22 852 13 05.

Marketing Sklepu Internetowego

Podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Chrum.Com. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, pisząc na adres: bacon@chrum.com lub halo@chrum.com

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

PayU SA, z siedzibą w Poznaniu 60-166, przy ul. Grunwaldzkiej 182 NIP 779-23-08-495

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki ul. Tęczowa 10, NIP 785-15-61-831

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego przez wyżej wymienione podmioty minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową jest PayU SA, z siedzibą w Poznaniu 60-166, przy ul. Grunwaldzkiej 182 NIP 779-23-08-495.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności procedura 3D-Secure oraz Certyfikat SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: halo@chrum.com.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: halo@chrum.com.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: halo@chrum.com lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (adres email: bacon@chrum.com)